VIštytis

VIskas apie Vištytį

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

* 1772-1790 m. Vištyčio miestelėnų ginčai su Vištyčio seniūnu

Email Spausdinti PDF

Visi Vištyčio žydai turi mokėti miesto mokesčius ir vykdyti visas miestelėnų pareigas Iygiai su visais kitais miestelio gyventojais. Iš miesto girios imti kurą miesteIėnams leidžiama tik pagal burmistro kvitą, o valstiečiams iš Vištyčio seniūnijos draudžiama į ją įvažiuoti. Dėl valstiečio Juozapo Rakovskio, kurį miesto girioje užmušė miestelėnų sargyba, seniūnas buvo įvedęs į Vištyčio miestą pulk. Baranovskio pulko kareivius ir liepęs suimti miesto girininką.


1772-1790 m. Vištyčio miestelėnų ginčai su Vištyčio seniūnu


74. 1772-1773 m. Užrašai asesorių teismo protokolų knygoje apie Vištyčio miestelėnų bylą prieš Vištyčio seniūną Krištupą Puziną.

Iš Lietuvos Metrikos - CGADA f. 389 kn. 424 (II A/210) l. 43, 54.

1772 m. balandžio mėn. 7 d. asesorių teismas priėmė Vištyčio miestelėnų ir Vištyčio seniūno K. Puzino bylą ir davė Vištyčio miestelėnams apsaugos raštą nuo seniūno persekiojimų. Besibylinėjančių ginčo objektas buvo
40 valakų miško.

Žygimantas III Vaza, suteikdamas Vištyčiui magdeburgines teises, buvo tą mišką priskyręs mieste!iui, o seniūnas K. Puzinas jį užgrobęs kirtosi. 1773 m. sausio mėn. 2 d. asesorių teismas priėmė dekretą, kuriuo priteisė minėtą mišką sugrąžinti miesteliui.

Vištyčio miestelėnai skundėsi, kad seniūnas nepaiso šio dekreto ir dar labiau kertąs jų mišką. Be to, jie skundė seniūną, kad jis Ieidžiąs Vištytyje gyenantiems žydams užsiiminėti prekyba, nors pagal miestelio privilegiją tatai jiems esą uždrausta. Tolesnės 2 teksto eilutės išbrauktos.

75. 1776 m. vasario mėn. 5 d. Užrašas asesorių teismo protokolų knygoje apie Vištyčio magistrato ir miestelėnų bylą prieš Vištyčio seniūną ir vaitą K. Puziną dėl miestelėno Bieliausko suėmimo ir sumušimo.

VCA Senieji aktai 2470 l. 7.

Vištyčio burmistras Aliuškevičius, magistrato nariai ir Vištyčio miestelėnai toliau kėlė bylą K. Puzinui dėl miesteliui priklausančios girios kirtimo ir kitų skriaudų. 1776 m. sausio mėn. 24 d. buvęs suimtas Vištyčio miestelėnas M. Bieliauskas, magistrato paskirtas tos girios saugoti, ir smarkiai sumuštas. Vištyčio miestelėnai prašė duoti jiems apsaugos raštą nuo seniūno pasikėsinimų ir įsakyti minėtą miestelio gyvntoją paleisti.

76. 1785 m. gruodžio mėn. 29 d. Užrašai asesorių teismo protokolų knygoje apie tolesnį Vištyčio miestelėnų ginčo ir bylos eigą prieš Krištupą Puziną ir kitus asmenis.

VCA Senieji aktai 2598 l. 35-36, taip pat 2599. l. 35.

1785 m. gruodžio mėn. 29 d. asesorių teismas prijungė prie bylos Vištyčio miestelėnų ieškinį (aktoratą) Vištyčio kunigui Poliakovskiui ir toliau, remdamasis 1773 ir 1776 m. dekretais, uždraudė Vištyčio seniūnui K. Puzinui atiminėti iš miestelėnų sklypus, kirsti jų mišką ir kt., o jį patį, kaip nestojusį į teismą, nubaudė už akių infamija.

Taip pat už akių teismas nubaudė infamija minėtą kunigą Poliakovskį, o Vištyčio smuklininką Leibavičių - banicija.

77. 1790 m. sausio mėn. 18 d. Kompromisinė sutartis Vištyčio seniūno su Vištyčio miestelėnais dėl ginčijamų klausimų sureguliavimo. 1790 m. sausio mėn. 27 d. išrašas iš Kauno pilies teismo knygos - MAB TA 3553 l. 1-4.

Vištyčio seniūnas Krištupas Puzinas, iš vienos pusės, ir Vištyčio miestelėnų atstovai - burmistras Jurgis Narvičius, miestelio prižiūrėtojas (dozorca) Kazimieras Auštra, viceburmistras Mykolas Kuranovskis ir kiti - iš antros, sulygo dėl visos eilės punktų, kurie iki tol buvo Vištyčio seniūno ir Vištyčio miestelėnų ginčo ir bylos objektu.

Panaikinus Vištyčio magdeburgines teises, iš miesto žemės trys su trimis ketvirčiais valako buvę išskirti seniūnui; tuos valakus Puzinas sutiko grąžinti miestelėnams, kurie savo ruožtu atsisakė nuo kompensacijos už tą naudą, kurią seniūnas turėjo iš minėtų valakų.

Seniūnas sutiko grąžinti miestelėnams sklypą, kuriame stovėjo sudegusi smuklė, priteista miestui asesorių teismo; kartu su sklypu atidavė ir naujai statomą smuklę su bravoru. Seniūnas taip pat perleido miestui pajamas iš septynių sklypų, valdomų malūnininko. Be to, jis prižadėjo savo lėšomis atstatyti viešą šulinį miesto turgaus aikštėje, o miestelėnai įsipareigojo aptverti jį tvora.

Miestelėnai leido seniūnui iškasti griovį iš ežero per miesto žemę į malūno tvenkinį, bet užtat seniūnas įsipareigojo nereikalauti iš miesto girios statybinės medžiagos to griovio aptvėrimui, tilto pastatymui ir malūno remontams.

Visi Vištyčio žydai turi mokėti miesto mokesčius ir vykdyti visas miestelėnų pareigas lygiai su visais kitais miestelio gyventojais. Iš miesto girios imti kurą miestelėnams leidžiama tik pagal burmistro kvitą, o valstiečiams iš Vištyčio seniūnijos draudžiama į ją įvažiuoti. Dėl valstiečio Juozapo Rakovskio, kurį miesto girioje užmušė miestelėnų sargyba, seniūnas buvo įvedęs į Vištyčio miestą pulk. Baranovskio pulko kareivius ir liepęs suimti miesto girininką.

Seniūnas sutiko suimtąjį, kaip nekaltą, paleisti, o miestelėnai atsisakė nuo pretenzijų dėl kareivių padarytos žalos ir įsipareigojo anuIiuoti turėjusią prasidėti teisme dėl to bylą. Miestelėnai atsisakė taip pat nuo kai kurių kitų pretenzijų, kadangi seniūnas atsiprašė, pasiteisindamas nežinojimu, ir žadėjo nukentėjusiems atsilyginti. Pagaliau, seniūnas sutiko sumokėti miestelėnams 30 raudonųjų už teismo išlaidas, o miestelėnai sutiko anuliuoti savo bylą prieš Puziną asesorių teisme.
parengė vilkovist pagal
"Lietuvos TSR istorijos šaltiniai"


Atnaujinta Ketvirtadienis, 22 Rugsėjis 2011 13:21  
Mes turime 62 svečius online
Turinio peržiūrėjimai : 7608152
Adelė ZDANAVIČIENĖ 1927–2007. Nekrologas
 
  Lengva... O gal ir labai sunku? Šito jau nesužinosime. Iš mūsų tarpo, beliepsnojant klevams, besidraikant bobų vasarai, rugsėjo viduryje, po sunkios ligos Amžinybėn išėjo ilgametė Vištyčio vidurinės mokyklos mokytoja Adelė Zdanavičienė. Mokytoja gimė 1927 m. sausio 5 d. Juozūniškės kaime, Pilviškių valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje, valstiečio šeimoje. Jau nuo mažų dienų mergaitė žinojo, kad taps mokytoja, kad drąsiai žengs pirmuosius žingsnius į didįjį gyvenimo kelio pasirinkimą – tai vainikavo mokymasis Marijampolės mokytojų seminarijoje. Nuo 1947 metų rugsėjo 1 dienos A.Zdanavičienė dirbo Kybartų vidurinėje mokykloje (dėstė Iietuvių kalbą), o nuo 1951 m. iki 1984 m. dirbo Vištyčio vidurinėje mokykloje.


Banners