VIštytis

VIskas apie Vištytį

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

* Vištytis pirmojo pasaulinio karo metu [ 1 dalis ]

Email Spausdinti PDF

Photobucket Kas vyko Vištytyje pirmojo pasaulinio karo metu nėra daug žinoma. Juk Lietuva buvo tik nedidelė Rusijos imperijos dalis. Ir pagrindiniai pirmojo pasaulinio karo mūšiai ir veiksmai vyko centrinėje Europoje. Rusai prie Vištyčio ežero 1915 m. sausio vasario mėnesiais patyrė skaudų pralaimėjimą. Čia buvo sutriuškinta 27-a pėstininkų divizija. Vokiečių 38-as ir 39-as korpusas (75-a, 76-a ir 76-a divizijos) puolė rusus link Vištyčio iš šiaurės , o rusai traukėsi į pietus ir vakarus Vižainio ir Marijampolės kryptimi.


* Kas vyko Vištytyje I-ojo pasaulinio karo metu nėra daug žinoma. Juk Lietuva buvo tik nedidelė Rusijos imperijos dalis. Ir pagrindiniai I-ojo pasaulinio karo mūšiai ir veiksmai vyko centrinėje Europoje. Įsiminta yra tai , kad rusai prie Vištyčio ežero 1915 m. sausį/vasarį patyrė skaudų pralaimėjimą. Čia buvo sutriuškinta 27-a pėstininkų divizija. Vokiečių 38-as ir 39-as korpusas (75-a, 76-a ir 76-a divizijos) puolė rusus link Vištyčio iš šiaurės , o rusai traukėsi į pietus ir vakarus Vižainio ir Marijampolės kryptimi.

Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse miesteliu pavadintame Vištytyje konstatuota buvus 2558 gyventojus (600 žydų), dvi bažnyčias, valsčiaus valdybą, paštą ir telegrafą, muitinę, pasienio įgulą, vaistinę, taupomąją kasą. Nuo 1909m. veikė vartotojų kooperatyvas "Žiburio" draugijos skyrius; bažnyčios apeigos vyko ir lietuvių kalba.

Nurodoma, kad iki 1914 m. veikė apie 1900 m. vėl atidaryta mokykla, kurioje pamokos vyko rusų ir vokiečių kalbomis. 1912-1913m. pradėjo veikti ir žydų mokykla.

Vokiečių karinės žvalgybos pateiktame miestelio apibūdinime pažymėta, kad "mūrinių namų mažai", tačiau, kaip matyti vienoje iš kelių žinomų to meto miestelio nuotraukų (pav.) bent centre vyravo mūriniai, nors ir vienaukščiai namai (pav.), stovėję šonais prie grįstų ir menkai apželdintų gatvių.

1914 ar 1915 m. medžiai buvo pasodinti senojoje turgaus aikštėje (pav.). Vokietijos kariuomenės generalinio štabo sudarytame XX a. antrojo dešimtmečio pradžios žemėlapyje užfiksuota miestelio schema (pav.); prie jo pavadinimo nurodyta buvus 265 namus, t.y. tiek pat kaip ir 1858 m. Schemoje matyti ir nuo XIX a. trečiojo dešimtmečio apstatyta pagal 1820-1824 m. planą rytinė miestelio dalis su aikšte, dėl to visa teritorija, išskyrus vakarinį pakraštį, buvo įgijusi gana raiškų stačiakampį planą.

Tačiau abi skirtingu laiku suformuotos pagal taisyklingą gatvių tinklą miestelio dalys nesudarė vientisos kompozicijos dėl to, kad pietinė gatvė arčiausiai ežero, kelyje į Vižainį kažkodėl nebuvo tiesi. Joje atsiradęs slenkstis žymėjo skirtingu laiku suplanuotą teritorijų sandūrą.

1913m. Virbalio evangelikų klebonijoje įvyko karinis pasitarimas, kuriame dalyvavo aštuoni rusų generolai. Tai buvo Rusijos ruošimasis karui su Vokietija, kuris prasidėjo 1914 metų rugpjūčio mėnesį.

1913 metais birželio mėnesį šalia Vištyčio vyksta dideli rusų kariuomenės manevrai. Pirmojo pasaulinio karo pradžioje 1914 ar 1915 m. miestelis vėl degė. Apie gaisro nuostolius konkrečių duomenų nėra.

Rugsėjo 12-ą dieną (1914m.) vokiečiai savo pagrindinėmis jėgomis pasislinko tik iki linijos Tolminkiemis-Valtarkiemis-Malviškiai. Savo dešiniame flange vokiečiai turėjo kavaleriją Vištyčio miestelyje ir 3-ią rezervinę diviziją Suvalkuose.

13-ą rugsėjo vokiečių kavalerija įžengė į Vilkaviškį, o korpusas iki linijos Virbalis- Piliakalniai, antroje linijoje turėdami XVII-ą ir XX-ą korpusą. Rusų korpusai šią dieną užėmė liniją Vladislovas-Vilkaviškis-Budežeriai-Geisteriškiai. Kalvarijoje rusai turėjo Nachičevanės chano kavaleriją ir 2-ą gvardijos kavalerijos diviziją Pilviškiuose.

* 12 сентября (1914) германцы продвинулись своими главными силами только до линии Тольмингкемен — Вальтеркемен — Мальвишкен, имея на своем правом фланге кавалерию в м. Виштынец и 3-ю резервную дивизию в Сувалках.

* 13-го германская кавалерия дошла до Вильковишек, а корпуса — до линии Вержболово — Пилькален, имея XVII и XX корпуса во второй линии. Русские корпуса заняли в этот день линию Владиславов — Вильковишки — Будезеры — Гейсторишки, имея конницу хана Нахичеванского в Кальварии и 2-ю гвардейскую кав. дивизию в Пильвишках.

---> http://www.world-history.ru/events_about/867/1964.html

1915m. sausio pabaigoje vokiečiai gana sėkmingai puolė. Todėl Rusijos 10-os armijos vadas generolas Siversas nurodė visu frontu trauktis į rytus. Jis įsakė ir XX-am korpusui, kuriam vadovavo generolas Bulgakovas, užimti poziciją atkarpoje Vižainis - Bakalarževo. Užtikrinant saugų XX korpuso atsitraukimą, generolas Siversas įsakė dalį jėgų nukreipti link Nassowen - Kalweitshen. Kol visas korpusas saugiai pasieks pietinę Ramintos girios dalį, taip turėjo būti pridengta atkarpa tarp Vištyčio ežero ir Ramintos girios. Atsitraukimą buvo numatyta pradėti sausio 29d. vakare.

Pirmoji persidislokuoti pradėjo 27-oji divizija. Du šios divizijos 106-o Ufos pulko pėstininkų batalionai jau 1915 m. sausio 29d. vakare užėmė atkarpą tarp Vištyčio ežero ir Nassowen kaimo. Naktį prie Vištyčio miestelio atsitraukė ir du 105-ojo Orenburgo pėstininkų pulko batalionai. 108-asis Saratovo pėstininkų pulkas pozicijas užėmė prie Kraginen kaimo, o XX korpuso štabas įsikūrė Suvalkuose.

1915m. žiemą Rusijos kariuomenės 27-os divizijos štabas pasiuntė dvi savanorių kuopas („ополченцев“) valyti užsnigtus kelius prie Vištyčio miestelio. Nei Rusijos nei Vokietijos kariuomenėje slidės nebuvo naudojamos. Kariuomenės dalinių perdislokavimų metu dėl užsnigtų kelių ir šalčio iš abiejų pusių buvo patiriami dideli gyvos jėgos nuostoliai.

* Padėties pasikeitimai dėl rusų 27-os divizijos sutriuškinimo. Divizijos štabas 12 val. nakties atvyko i Lizdeikius ir po dviejų valandų gavo pranešimus iš gen. Čižovo ir gen. Džonsono, iš kurių tapo aišku , kad 27-a pėstininkų divizija sausio 30 dienos bėgyje patyrė skaudų pralaimėjimą Vištyčio ežero rajone ir po sutriuškinimo išsisklaidė Romintos girioje. Taip kad gen. Čižovui pavyko surinkti tik du batalionus iš 108-o Saratovo pėstininkų pulko, 27-ą artilerijos brigadą ir dar keletą skirtingų būrių. Taip pat buvo pranešama, kad 27-a pėstininkų divizija buvo apeita didelėmis vokiečių pajėgomis iš rytų, Vižainio miestelio kryptimi.

* Изменение обстановки вследствие поражения 27 дивизии. Около 5 часов вечера, когда штаб дивизии подошел к высотам у озера Ханьча, послышался в недалеком расстоянии с севера сильный ружейный и пулеметный огонь. Высланный казачий разъезд ничего не выяснил. Огонь же затих около 6½ часов вечера и движение продолжалось безостановочно.

Правая колонна дивизии под начальством ген-м. Чижова прибыла в деревню Оклины в 12½ часов ночи, сделав последние 9 верст в течение 10½ часов.

Штаб дивизии прибыл в 12 часов ночи в деревню Лиздейки и через два часа после этого получил донесение ген-м. Чижова и извещение ген-л. Джонсона, из коих стало известно, что 27 пехотная дивизия потерпела в течение 30 января в районе озера Виштынец сильную неудачу и частью рассеялась в Роминтенской пуще, так что к колонне ген-м. Чижова удалось собрать только 2 батальона 108 пехотного Саратовского полка, 27 арт. бригаду и разные обозы. Сообщалось также, что 27 пехотная дивизия была обойдена с востока в направлении на местечко Вижайны значительными силами противника.

---> http://www.grwar.ru/library/Rozenshild-Paulin/RP_1.html

* 10-os vokiečių armijos korpusų judėjimas ir rusų dešinio flango apsupimas vyko be menkiausių kliūčių. 10-ą vasario vokiečių kolonos pasiekė liniją Marijampolė-Liudvinavas-Kalvarija-Liubavas-Vižainis-Vištyčio ežeras. Besitraukiančių rusų XX-o ir XXVI-o korpusų fronto linija tęsėsi nuo Vištyčio ežero į pietus per Markgrabovo iki Gonsken. Tai yra esantys kairiame flange vokiečių XXI-as, XXXVII-as ir XXXIX-as korpusai apėjo ir apsupo rusų 10-os armijos dešinį flangą. Tokia grėsminga padėtis rusus privertė trauktis ir apsistoti ties Marijampole.

* Продвижение корпусов 10-й германской армии в охват русского правого фланга происходило совершенно беспрепятственно, и к 10 февраля германцы вышли головами своих колонн на линию: Мариамполь — Людвинов — Кальвария — Любов — Вижайны — озеро Виштынец, в то время как фронт XX и XXVI русских корпусов, начавших свой отход, протянулся от Виштынецкого озера на юг через Маркграбово до Гонскена, т. е. бывшие на левом фланге немцев XXI, XXXVIII и XXXIX германские корпуса уже обошли правый фланг 10-й русской армии.

Такое угрожающее положение на правом фланге принудило русское командование начать решительное отступление с задачей первоначально удержаться на линии Мариамполь — Лык: 11 февраля армии была указана линия Ковно — Лык, а 13 февраля, по мере получаемых сведений о продвижении противника, было приказано занять линию Ковно — Олита — Сопоцкин — Липск — Осовец.

---> http://www.world-history.ru/events_about/1973.html

Informacija pateikta čia yra iš Белолипецкий В. Е. „Зимние действия пехотного полка в Августовских лесах. 1915 год. — М.: Воениздат“, 1940. ir kitų šaltinių.

---> ]] bus daugiau - 2 dalis]]


Atnaujinta Trečiadienis, 09 Vasaris 2011 12:29  
Mes turime 65 svečius online
Turinio peržiūrėjimai : 7608155
Vištytyje automobilio sužalota lūšis nugaišo iš bado

   Vištyčio poilsiavietės sargas atokioje teritorijos vietoje rado sunkiai sužalotą ir nugaišusį suaugusį lūšies patiną.  Vištyčio apylinkėse (Vilkaviškio rajonas) medžiotojai ir vietos gyventojai pastaruosius penkerius metus retkarčiais matydavo vieną lūšį. Tikėtina, jog būtent šis į Lietuvos raudonają knygą įrašytas plėšrūnas skausmingai nugaišo praėjusią savaitę. Negyvą lūšį aptiko prie Vištyčio ežero vienos iš poilsiaviečių sargas. Plėšrūno gaišena gulėjo atokioje teritorijos vietoje, po egle.


Banners