VIštytis

VIskas apie Vištytį

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Vištytis prasideda čia ...

* Paežerių dvaras šiandien

Email Spausdinti PDF

Sūduvos regiono puošmena ir pasididžiavi­mas – klasicizmo epochos kūrinys, prancūzų turis­to įvardintas kaip Paryžiaus rūmų atspin­dys. 1796-1799 m. projektuodamas Simonui Zabielai reprezentacinius rūmus Martynas Knakfusas, rūmus projektavo Prancūzijos karaliaus Liudviko XVI stiliumi. Rūmų išorėje ir viduje išlikę ir boroko elementų, rūmų frontoną puošiančios kolonos primena Vilniaus katedros bruožus.


Antanas Žilinskas,
Vilkaviškio krašto muziejaus direktorius


Paežerių dvaras šiandien

MAŽASIS PARYŽIUS

Sūduvos regiono puošmena ir pasididžiavi­mas – klasicizmo epochos kūrinys, prancūzų turis­to lūpomis įvardintas kaip Paryžiaus rūmų atspin­dys. Manoma, kad 1796-1799 m. projektuodamas Simonui Zabielai reprezentacinius rūmus Martynas Knakfusas, rūmus projektavo Prancūzijos karaliaus Liudviko XVI pamėgtu stiliumi. Rūmų išorėje ir viduje išlikę ir boroko elementų, rūmų frontoną puošiančios kolonos primena Vilniaus katedros bruožus. Garsusis L. Stuoka - Gucevičius, buvo M.Knakfuso mokinys. XIX a. pradžioje rūmai ati­teko Sperskių giminei, o nuo XIX a. trečio dešim­tmečio iki Antrojo pasaulinio karo rūmų ir dvaro savininkai buvo garsi Suvalkijoje Gauronskių gi­minė. Zigmantas Gauronskis (1816-1886), baigęs mokslus Šveicarijoje, propagavo pažangius ūkinin­kavimo metodus, dekoravo rūmus. Iki šių dienų išliko dvi puikios salės pirmame aukšte, žavi lubų puošyba ovalinėje salėje ir bilijardinėje. Antrajame aukšte šokių salė išpuošta gipso ornamentika, o lubų skliaute žavios mūzos salei suteikia karališkos prabangos. Lankytojai ypač susižavi muzikantams skirtu balkonu. Atvėrus duris į ežero pusę, iš bal­kono galima grožėtis ežeru, žalia veja, tvenkiniais ir parko medžiais.

Dvaro rūmai iš paukščio skrydžio. Nuotrauka iš Vilkaviškio krašto muziejaus archyvų

RŪMŲ PRAMOGOS

Dvaro atmosfera ypač pagyvėjo, kai Zigman­tas Gauronskis, Veisiejų, Aštriosios Kirsnos ir Pa­ežerių dvaro savininkas susigiminiavo su Mykolo Kleopo Oginskio, garsaus politiko ir ne mažiau garsaus polonezo ,,Atsisveikinimas su Tėvyne“ auto­riaus anūke Natalija Oginskyte. Pasak amžininkų, rūmus puošė garsių flamandų dailininkų paveiks­lai, puikūs Liudviko XVI epochos baldai. Zigman­tas Gauronskis rūmuose rengdavo apylinkių dvari­ninkų sueigas, žemės ūkio parodas. Čia atvykdavo kunigaikštytė Liubomirska, Šūklių dvaro savininko Viktoro Gauronskio žmona, Garliavos įkūrėjo Go­dlevskio šeima.

Rūmai ir jo pastatai išgyveno Pirmojo ir An­trojo pasaulinių karų gaisrus, tik buvo išgrobstyti paveikslai, baldai. Antrojo pasaulinio karo metais rūmuose įsikūrė žemės ūkio mokykla, kurią išvai­kius, čia vasaros rezidenciją įsirengė vokiečių gene­ralinis komisaras Lietuvoje Adrianas fon Rentelnas. Buvę dvaro gyventojai prisimena, kad komisaras rengdavo triukšmingas esesininkų šventes, žemės ūkio parodos. Po karo rūmuose gyveno darbinin­kų šeimos, pačioje gražiausioje rūmų menėje buvo laikomos vištos.

Kai nuo 1952 metų rūmuose ir dvare pra­dėjo šeimininkauti melioratoriai, rūmai ir parkas išgražėjo. MSV darbininkai ir restauratoriai atkūrė daugelį gipso lipdinių fragmentų, išvalė tvenkinius, prižiūrėjo želdinius.

KULTŪROS IR PRAMOGŲ CENTRAS

Prieš pat Antrąjį pasaulinį karą rūmus nupir­ko Vasario 16-osios akto signataras Jonas Vailokai­tis. Po Nepriklausomybės atkūrimo rūmuose įku­riama Suvalkijos Dailės galerija, rūmų šeimininkais tampa Lietuvos Dailės muziejus. Septynerius metus vyko ginčai su dvaro rūmų paveldėtoja signataro Jono Vailokaičio dukra, gyvenančia Kalifornijoje. Pernai rūmų paveldėtoja, gavusi piniginę kompen­saciją, pretenzijų į rūmus atsisakė. Rūmuose ir dvaro oficinoje įsikūrę dvi kultūros įstaigos užsiima plačia kultūrine veikla.

Sūduvos (Suvalkijos) regioninis centras, įkurtas Marijampolės apskrities viršininko administracijos rūpesčiu, rengia parodas, klasiki­nės muzikos festivalius. Platų atgarsį įgijo 2008 me­tais Eglės ir Aido Štrimaičių organizuoti klasikinės muzikos vakarai ,,Paežerių dvaro festivalis“. Juose dalyvavo žymūs atlikėjai Ieva Prudnikovaitė, Ser­gej Krinic, aktoriai Saulius Balandis, Virginija Ko­chanskytė ir Lietuvos nacionalinės premijos laure­atas ,,Čiurlionio styginių kvartetas“. Paežerių dvaro rūmus pasiekė ir garsusis ,,Mykolo Kleopo Oginskio polonezų kelias 2008“. Rugsėjo mėnesį koncertavo M. K. Oginskio dukters Amelijos provaikaitis, gy­venantis Anglijoje, kompozitorius ir atlikėjas Ivas Zaluskis.

Vilkaviškio krašto muziejus rūmų pirmojo aukšto salėse įrengė ekspozicijas, pasakojančias apie lietuvių kovas už laisvę ir nepriklausomybę. Čia vei­kia parodos ,,Vilkaviškio krašto generolai“, ,,Iš karių albumų“, ,,Didžioji 1948 metų tremtis“ ir kt.

Dvaro oficinos pirmajame aukšte įrengtos ekspozicijos atspindi Suvalkijos krašto žmonių bui­tį, čia eksponuojami muziejaus mecenatės dailinin­kės Magdalenos Birutės Stankūnienės asmeniniai daiktai, jos tapyti paveikslai ir šeimos relikvijos. Oficinoje įrengtos ir muziejaus saugyklos.

2008 m. vasarą pradėti oficinos ir apžvalgos bokšto remonto ir renovacijos darbai. Turistų pa­togumui apžvalgos bokšte bus įrengti laiptai dvaro svečiai galės iš 17 metrų aukščio Belvėderio bokšto gėrėtis Suvalkijos lygumomis ir Paežerių ežero to­liais. Apžvalgos bokštą dengs stiklinis gaubtas.

Dvaro kieme, priešais rūmus ir oficiną, šalia 400 metų senumo ąžuolo, nuo pavasario rengiamos įvairios šventės.

Plataus visuomenės susidomėjimo sulaukė tradicine tapusi Sūduvių amatų šventė. Ne mažiau lankytojų dėmesio sulaukia ir kiti renginiai-parti­zanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vieny­bės dienos, jubiliejiniai reikšmingų datų bei žymių kraštiečių minėjimai, lauko edukacinės programos moksleiviams.

Kanadoje gyvenanti buvusi vilkaviškietė D. Dumčiūtė-Breichmanienė rašo: ,,mes Kanadoje iš JAV dažnai girdime gražių at­siliepimų apie Jūsų dvarą ir jame įsikūrusį mu­ziejų“.

Restauravus likusius dvaro pastatus ir rūmų menes, renovavus parką ir tvenkinius, Paežerių dvaras tikrai pelnytų mažojo Paryžiaus vardą.

Šokių salės fragmentas. Nuotrauka iš Vilkaviškio krašto muziejaus archyvų

Belvėderio bokštas pastoliuose.
Nuotrauka iš Vilkaviškio krašto muziejaus archyvų


Atnaujinta Pirmadienis, 29 Rugpjūtis 2011 10:48  
Mes turime 15 svečius online
Turinio peržiūrėjimai : 7224965
Lietuvos miesteliuose nebėra kam gyventi

   Miesteliai yra nepaprastai išpuoselėti, bet juose nebėra kam gyventi. Jeigu gatvė vadinasi Našlių gatve, užuot vadinusis kokios nors Birutės gatve, nes joje septyniolika namų, kur gyvena po vieną našlę... O vaikai šluosto užpakalius svetimiems. Jie nenori čia dirbti. Jie nemyli.  Tuščia vieta niekada nebus. Lietuvių nebus – Bus kinai ar dar kokie nors arabai. Pas mus puikus klimatas, mes neturime didelių stichinių nelaimių. Mes liksime tik kaip gentis. „Mūsų miesteliai“ bus tos buvusios lietuvių genties paminklas.


Banners