VIštytis

VIskas apie Vištytį

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Vištytis prasideda čia ...

* Juozas Diržinskas. Ilgojo kalno istorija - 1941.07.14

Email Spausdinti PDF

1928 metais Juozas Diržinskas persikelia gyventi į Pajevonio valsčių, Ančlaukio kaimą. J. Diržinskas nenutraukia ryšių su Kybartų marksistais. Pasistačius kalvę Torieliškiuose, čia dažnai vykdavo slapti susirinkimai. Į susirinkimus atvykdavo daug Vištyčio pogrindininkų, kaip Bružas, Jaruškevičius, Čiuprinskas, Rudzevičius ir kiti.


Juozas Diržinskas

Juozas Diržinskas gimė 1889 metais Virbalyje kumečio šeimoje. Būdamas 15 metų, jau vertėsi kalvio amatu ir maitino kitus šeimos narius. Ankstu susipažino su marksistais, gaudavo nelegalios literatūros ir ją platindavo. Rusijos 1917 metų revoliuciją sutiko Karpatuose, tarnaudamas carinėje armijoje. 1919 metais grįžo į Lietuvą ir Kybartuose buvo išrinktas į biednuomenės komitetą.

1928 metais persikelia gyventi į Pajevonio valsčių, Ančlaukio kaimą. J. Diržinskas nenutraukia ryšių su Kybartų marksistais. Vėlai jam pasistačius kalvę Torieliškiuose, čia dažnai vykdavo slapti partiniai susirinkimai. Į susirinkimus atvykdavo daug Vištyčio pogrindininkų, kaip Bružas, Jaruškevičius, Čiuprinskas, Rudzevičius ir kiti.

Savo atsiminimuose Diržinsko duktė Leokadija Diržinskaitė rašo: “Man dažnai tekdavo matyti, kaip tėvas dalindavo atsišaukimus buožių bernams, biedniokams. Neretai ir mus su seseria Brone siųsdavo nunešti Vištyčio pogrindininkams literatūros, kurią mes perduodavome Miestgirio miškelyje. Sutartoje vietoje sutikdavome žmones , kurie paimdavo pagal slaptažodį „Ar ne jūs turite parduoti kurkų (kalakutų)?“.
Kaime visi vadino Diržinską bolševiku, namuose dažnai vykdavo kratos.

1935-1936 metais Suvalkijos valstiečių sukilimo metu pogrindininkai dar labiau suaktyvino savo veiklą. Sukilimui pralaimėjus, kovos sąlygos pasunkėjo. Diržinskas daug kartų buvo suimtas. Buožės atsisakė naudotis jo paslaugomis, ir šeima vertėsi labai sunkiai.

„Pajuoka pasityčiojimas visur lydėjo mūsų šeimą, mus vadino bedieviais, bolševikais, skurdenomis“ – rašė Leokadija Diržinskaitė.

Kitoks gyvenimas Diržinskams prasidėjo tik 1940 metais. Atkūrus Sovietinę valdžią, J. Diržinskas dirba Pajevonio valsčiaus vykdomojo komiteto pirmininku. Šiose pareigose jį ir užklupo karas 1941 metais. Buvo suimtas, atvarytas į Vištytį ir 1941 metų liepos 14 dieną sušaudytas.

bus daugiau ...

>> parengta pagal Vištyčio bibliotekoje Aldonos Dapkūnienės surinktą medžiagą "Ilgojo kalno istorija - 1941.07.14" ir leidinį “Knygotyra” Nr.21, 1987m.

"Ilgojo kalno istorija - 1941.07.14"

Jurgelaitis Andrius. Ilgojo kalno istorija - 1941.07.14

Atnaujinta Pirmadienis, 29 Rugpjūtis 2011 10:42  

Banners